Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W BYTOMIU
- tekst jednolity-

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne    §1

Przedszkole działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.2572 z późn. zmianami), oraz  rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. postanowień niniejszego statutu.

§2  1. Przedszkole Miejskie Nr 12 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, którego funkcję organu prowadzącego wykonuje Gmina Bytom poprzez jej ustawowe organy Radę Miejską i Zarząd Miasta. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Oświęcimskiej 17 w Bytomiu.
3. Przedszkole używa podłużnej pieczęci o treści:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 12
41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 17
tel.(32)280-35-44
Regon 271068551 NIP 626-26-24-762

4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie Nr 12 w Bytomiu. W uzasadnionych przypadkach używany jest skrót nazwy P12
5. Przedszkole jest jednolitą jednostką budżetową.
6. Przedszkole działa jako jednostka budżetowa prowadząca samodzielną gospodarkę finansową, a księgi rachunkowe prowadzone są w Przedszkolu Miejskim Nr 30 w Bytomiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 6, 41 – 902 Bytom.
7. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§3  1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku
     a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest z organem prowadzącym na wniosek dyrektora przedszkola.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dzienny czas pracy przedszkola oraz czas pracy poszczególnych oddziałów ustalony jest
    z organem prowadzącym, z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola

§4   1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych o ich potrzeb rozwojowych.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzani dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę i małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
3. Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju dziecka, stosownie do jego potrzeb
i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.
4. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach obszarów edukacyjnych zawartych w realizowanej podstawie programowej oraz realizowanym programie wychowania przedszkolnego tj.:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka, różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra i taniec);
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
4a. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.
5. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
4) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków rozwoju wyobraźni fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
6. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
7. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach poszczególnych oddziałów.

§5   1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu bezpośrednia opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, zgodnie z obowiązująca siatką godzin, wspomagani przez pracowników przedszkola (pomoc nauczyciela, starszą woźną).
2a.  W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej.
3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów organizowanych poza godzinami pracy przedszkola, odpowiadają wyznaczeni pracownicy przedszkola oraz rodzice bądź opiekunowie dziecka.
4. Podczas zajęć i zabaw w przedszkolu oraz w ogrodzie wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel obowiązany jest poprosić o pomoc pracownika obsługi (pomoc nauczyciela, starsza woźną).
5. Każde wyjście z dziećmi do ogrodu oraz poza teren przedszkola, nauczyciel ma obowiązek wpisać do zeszytu, zaznaczając liczbę dzieci, godzinę wyjścia i powrotu.
6. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia, lub zlecić tą czynność innemu pracownikowi (pomoc nauczyciela, starsza woźna).
7. Nauczyciel ma prawo opuścić oddział dzieci dopiero w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, po przekazaniu mu bieżących informacji dotyczących wychowanków.
8. Nauczyciel może opuścić  oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
9. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
10. Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować dzieci oraz udzielać natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest konieczna.
11. Nauczyciel ma obowiązek powiadamiać dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych u dziecka niepokojących symptomach (temperatura, wysypka, itp.).
12. Rodzice są zobowiązanie do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.
13. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców (poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach).
14.Każde podawanie leków w przedszkolu w szczególnie uzasadnionych przypadkach (dziecko przewlekle chore), odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. .
15.W sytuacji „nagłej” wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem o tym fakcie rodziców i dyrektora przedszkola dziecko powierzone zostaje opiece lekarza.
16.Wszelkie przypadki zachorowania dziecka na terenie przedszkola odnotowane są przez nauczycieli w „rejestrze nagłych zachorowań”.
17. Każdy nauczyciel zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.
18. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
19. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do salw butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
20. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§6   1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

§7   1. W przedszkolu w razie zaistnienia takiej potrzeby, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki
w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
2. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska wychowanków,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia,
3) wspieranie dziecka uzdolnionego,
4) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
5) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego Przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
6) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
3. Zadania, o których mowa w ust.2 są realizowane we współpracy:
1) rodzicami,
2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i logopedą,
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej jest dobrowolne
i bezpłatne.
5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
1) rodziców,
2) nauczyciela,
3) psychologa,
4) poradni psychologiczno – pedagogicznej.
6, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli jest organizowana
w przedszkolu w formie porad, konsultacji i warsztatów.
7. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści są odpowiedzialni za jakość udzielanej
w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola     § 8

1. Organami przedszkola są:
a) dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9   1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza i z tego stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Bytomia na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników obsługi oraz administracji.
3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.
4. Dyrektor stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci przez aktywne działanie prozdrowotne.
5. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących.
6. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
7. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
8. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
1) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2) przedstawienie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;
3) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
4)  organizowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola;
5) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
6) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie narad i szkoleń, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;
7) jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
8) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
9) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
10) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych
z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów;
11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi;
12) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
13) przyznawanie nagród, udzielanie kar porządkowych pracownikom; 
14) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;
15) w razie potrzeby (w porozumieniu z organem prowadzącym), tworzenie  zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną;
16)  organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wyznaczeniu spośród nauczycieli osoby koordynującej pracę zespołu do udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu;
17)  informowanie na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
18) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;
19)  dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powiadamiania dyrektora szkoły w obrębie, której mieszka dziecko objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego o spełnianiu przez nie tego obowiązku przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,
20) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz  bhp, ppoż;
21) koordynowanie współdziałania organów przedszkola,
22) współpraca z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
23) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
24) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 10   1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym przedszkola
w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział
z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są co najmniej 4 razy w ciągu roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego, podsumowujące wstępną obserwację, półroczne, podsumowujące rok szkolny). Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę albo z inicjatywy 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy placówki;
2) uchwalenie statutu przedszkola oraz dokonywanie w nim zmian;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego przedszkola;
2) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza ramowy rozkład dnia;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz przydziału czynności dodatkowych;
5) kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola.
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w przedszkolu.
9. W przypadku określonym w ust. 8 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
10. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian oraz uchwala statut przedszkola oraz jego zmiany.

§ 11   1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest społecznie działającym na rzecz przedszkola organem, wspierającym działalność statutową przedszkola
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w głosowaniu tajnym na zebraniu rodziców danego oddziału rozpoczynającym rok szkolny.
3. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej 6 osób.
4. Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy placówki
i zaspokojenia potrzeb dzieci,
2) współdziałanie z Radą Pedagogiczną,
3) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane na dzieci, realizowane przez nauczycieli oraz programu profilaktyki;
4) opiniowanie przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania – w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowania lub kształcenia w przedszkolu;
5) przedstawianie wniosków i opinii rodziców na temat wszystkich istotnych spraw dotyczących życia przedszkola, działalności finansowej Rady Rodziców.
6) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora przedszkola.
5. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności określający w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
9. W posiedzeniu Rady Rodziców uczestniczyć może głosem doradczym dyrektor placówki. Do udziału w posiedzeniach zaproszone mogą być również z głosem doradczym inne osoby.
10. Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
11. Rada Rodziców może wydać opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego
i mianowanego, kończącego staż na następny stopień awansu zawodowego.

§ 12   1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu pracy placówki.
3. W celu zapewnienia wymiany bieżących informacji pomiędzy organami, organizowane są zebrania rady pedagogiczne, zebrania rady rodziców, spotkania dyrektora
z przewodniczącym rady rodziców i komisją rewizyjną. Informacje mogą być przekazywane również przez zeszyt zarządzeń, ogłoszenia umieszczane na gazetce informacyjnej oraz rozmowy indywidualne z  zainteresowaną osobą.
4. Sprawy sporne pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą  Rodziców rozstrzyga dyrektor przedszkola.
5. Sprawy sporne pomiędzy organami a dyrektorem przedszkola rozstrzyga organ prowadzący
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
6. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 14 dni od zawiadomienia.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola   §13

1. Szczegółową organizację czasu pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja.
2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
4. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji oraz zgodnego z podstawa programową.
1)  ramowy rozkład dnia określa ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, zawiera w szczególności: godziny pracy przedszkola; godziny posiłków; godziny zabaw swobodnych, zabaw ruchowych, wypoczynku; godziny zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych; czas czynności porządkowych, samoobsługowych.
5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin, w tym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę;
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku;
3) najwyżej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) – dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności;
b) pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych..
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
7. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 86.
8. W przedszkolu łącznie są 4 ogólnodostępne oddziały dla dzieci.
9. Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) salę rekreacyjną,
3) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
4) kuchnię,
5) szatnię.
10. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
11. Dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze przedszkola, wykraczające poza czas o którym mowa w ust.11. Zakres tych świadczeń obejmuje:
1) organizację gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowanie otaczającym światem;
3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych i innych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;
5) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.
12. Wysokość opłaty godzinowej za świadczenia o których mowa w ust. 11 ustala organ prowadzący. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa od kwoty ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty.
13. Maksymalna wysokość opłaty godzinowej, o której mowa w ust. 12 podlega waloryzacji.
14. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dziennikach zajęć oddziału oraz dla celów rozliczeniowych w systemie elektronicznym, rejestrującym godzinę przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola, przy czym pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest czasem bezpłatnym.
15. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
w Przedszkolu.
16. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana nauczyciela prowadzącego, np. ze względu na organizację pracy przedszkola.
17. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
18. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest pobyt dzieci w ogrodzie.
19. Przedszkole w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
20. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
1) w wycieczce poza dzielnicę Bytomia lub poza teren Bytomia mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie,
2) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest program wycieczki, lista uczestników, imię
i nazwisko kierownika i opiekuna oraz przedłożenia jej dyrektorowi przedszkola celem zatwierdzenia.
21. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola zgodnie
z normami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora z organem prowadzącym.
22. Zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej przez dzieci i pracowników przedszkola, określa dyrektor, wydając stosowne zarządzenia zaakceptowane przez naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.
23. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
24. Opłaty o których mowa w punktach 12 i 22, wnosi się w terminie ustalonym w zawartej
z przedszkolem umowie, na rachunek bankowy wskazany w umowie. W przypadku zwłoki, będą naliczone odsetki ustawowe. O zachowaniu terminu wypłaty decyduje data wpływu na konto bankowe przedszkola.
25. Wszelkich zmian w umowie dokonuje się w formie pisemnej najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zmian.

§ 14   1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb, zainteresowań, uzdolnień itp.
3. Dopuszcza się przyjmowanie do przedszkola dzieci z niewielkim stopniem niepełnosprawności jednak nie więcej niż 2 dzieci do jednej grupy.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu stosownego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.
6. W przypadku nieobecności nauczyciela dopuszcza się łączenie grup z zachowaniem zasad zawartych w ust.5.
7. W przypadku nieobecności nauczyciela organizuje się zastępstwa. Osoba odpowiedzialną za organizacje zastępstwa jest wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
8. Pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.
9. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli odnotowuje się w zeszycie zastępstw.
10. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw przeprowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

§15   1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w placówce zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
3. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
4. Na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,
z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
5. Dopuszcza się prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej na podstawie programu autorskiego.
6. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
7. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
8. Logopeda zatrudniony w przedszkolu prowadzi dziennik do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.
9. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną dokumentację badan i czynności uzupełniających przeprowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, oraz innego specjalistę, a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
10. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną zatwierdzoną w trybie przewidzianym przepisami prawa.
11. Przedszkole na wniosek rodziców wyrażony w formie pisemnej organizuje naukę religii.
12. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków,
13. Nauczanie religii odbywa się w grupach wychowawczych dzieci 6 - letnich oraz  6-5 letnich (jeżeli taka została utworzona ) na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne, w wymiarze 2 zajęć tygodniowo w czasie 30 minut jedno zajęcie.
14. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłączne na podstawie imiennego skierowania do danego przedszkola wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego bądź właściwe władze zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych,
15. Nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa, natomiast metodycznie podlega on dyrektorowi przedszkola.
16. Przedszkole umożliwia rodzicom spotkanie z nauczycielem religii.
17. Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
18. Na wniosek rodziców dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
19. Rodzaj zajęć dodatkowych ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają
w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
20. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i ok. 30 minut dla dzieci 5 6 letnich.
21.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora w porozumieniu
z rodzicami.
22. Zajęcia dodatkowe mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
23. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe należy:
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami;
2) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka;
3) informowanie dyrektora przedszkola o postępach i potrzebach dzieci w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć;
4) dbałość o jakość prowadzonych zajęć.
24. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
25 Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe odbierane są przez osoby prowadzące te zajęcia od nauczycieli poszczególnych grup, a po zajęciach ponownie przekazane nauczycielowi.
26. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych realizowanych poza czasem bezpłatnym, traktowany jest jako czas pobytu dziecka w przedszkolu i podlega opłacie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i UoSO.

§16   1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców lub osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych (pełnoletnie), upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu i osobiście przekazać pod opiekę nauczycielki bądź osoby pełniącej dyżur.
3. Nie wydaje się dzieci osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka, powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem/ opiekunem dziecka.
5. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez osoby inne niż rodzice, konieczne jest wcześniejsze powiadomienie o tym fakcie w formie pisemnego upoważnienia, przekazanego  wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
6. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu tożsamości osoby wskazanej przez rodziców.
7. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dowodu potwierdzającego jej tożsamość. W sytuacjach budzących wątpliwości, dziecko pozostaje
w przedszkolu aż do wyjaśnienia wątpliwości.
8. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez osobę upoważnioną.
9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone prze orzeczenie sądu.
10. Rodzice lub inne upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie imprez przedszkolnych, organizowanych w salach dydaktycznych lub ogrodzie przedszkolnym od momentu rozwiązania grupy np. po zakończonym występie artystycznym.
11. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6 do 9 lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust. 12.
12. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
13. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców dziecka. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu ich pobytu, nauczyciel oczekuje w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.
14. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.
15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub poza budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.
16. W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw – ogrodu, rodzic lub osoba przez nich upoważniona, są zobowiązani podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola oraz opuścić plac zabaw – ogród.

§ 17   1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2 Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli określa ustawa o systemie oświaty.
3. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

§18   1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) na wniosek rodzica;
2) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej;
3) nieobecności dziecka trwającej ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności;
4) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;
5) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
2. Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z przyczyn zawartych w pkt 3 – 5 nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola       § 19
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z zastrzeżeniem punktu 2 i 3
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. Obowiązek szkolny tych dzieci, może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej  poradni psychologiczno – pedagogicznej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
6. Dziecka w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
7. Obowiązek o którym mowa w pkt 6, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka o którym mowa w pkt 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
8. Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowana przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku dołączono:
1) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9.obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniany przez uczęszczanie dziecka do przedszkola za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
10. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w przedszkolu.
12.Usprawiedliwienie nieobecności dziecka może nastąpić poprzez dostarczenie nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego, bądź innego pisemnego usprawiedliwienia, najpóźniej
w pierwszym dniu przyjścia dziecka po nieobecności, a w przypadku nieobecności trwającej 2 tygodnie i dłużej – dodatkowo wcześniejsze zawiadomienie nauczyciela
o zaistniałej sytuacji.
13. W przypadku niedopełnienia powyższych formalności, dyrektor przedszkola ma obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwej szkoły obwodowej o niespełnieniu przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
14. Dzieci niebędące obywatelami polskimi mają prawo do korzystania z nauki i opieki
w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.
15. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) akceptacji takim, jakie jest;
3) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuj;
4) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwój;
5) aktywnej dyskusji z dzieckiem i dorosłym;
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.
16. Do obowiązków dzieci uczęszczających do przedszkola należy:
1) stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej;
2) poszanowanie mienia przedszkolnego;
3) szanowania wytworów innych dzieci;
4) podporządkowanie się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu
w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek;
5) przestrzegania zasad higieny.
17. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, do końca września.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice         § 20

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia oraz poinformowanie w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej , w obwodzie której mieszka o realizacji tego obowiązku.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu;
2) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
3) znajomość rozkładu dnia w oddziale, do którego uczęszcza dziecko, w celu zapewnienia mu możliwości korzystania z zajęć dydaktycznych i wychowawczych, wpływających na rozwój dojrzałości szkolnej;
4) wspieranie wysiłków nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko;
5) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji;
7) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej;
8) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
9) w przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola;
10) jeżeli stacja sanitarno – epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie, dyrektor przedszkola niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wszystkich rodziców i informuje o obowiązujących  tym zakresie przepisach sanitarnych;
11) znajomość i przestrzeganie procedur wewnątrzprzedszkolnych;
12) interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
13) aktualizowanie danych kontaktowych (numerów telefonów, adresów zamieszkania);
14) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę w sposób zapewniający dziecku pełne bezpieczeństwo zgodnie z par. 16 statutu;
15) respektowanie czasu pracy przedszkola, a w przypadku pozostawienia dziecka po określonej w organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice;
16) terminowe uiszczanie odpłatności za świadczenia przedszkola zawarte w umowie.
3. Przedszkole oczekuje od rodziców:
1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;
2) przestrzeganie ustaleń organizacyjnych placówki;
3) aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola;
4) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki;
5) utrwalania właściwych zachowań związanych z bezpieczeństwem, w tym zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
6) śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

§ 21   1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju a w szczególności:
1) kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem;
2) rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania
3) wzmacniania więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem..
2. Rodzice mają prawo do:
1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby mogli je w osiągnięciu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;
4. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców;
7. aktywnego włączania się w życie przedszkola;
8. współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci
i rodziców.

§22   1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
3. Formy współpracy z rodzicami:
1)  zebrania grupowe;
2)  konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą;
3)  kąciki dla rodziców wewnątrz przedszkola;
4)  zajęcia otwarte i uroczystości grupowe.
5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola      § 23

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz specjalista logopeda wspomagający rozwój dziecka.
2.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. nauczyciel w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, trosk o ich zdrowie, kształtować postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka i respektowaniem jego praw.
4. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracają uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć.
5 Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
2) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
4) zagospodarowanie czasu pracy z dziećmi, by uwzględnić w nim przebywanie na powietrzu, aktywne spędzanie czasu (gry i zabawy ruchowe), obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki i wszelkie inne bezpieczne formy ruchu;
5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
7) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej;
8) opracowanie planów działań wspierających dla dzieci z problemami rozwojowymi
i zdrowotnymi;
9) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole;
10) przekazywanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka;
11) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości zgodnie z zasadą indywidualizacji
i podmiotowego podejścia do dziecka;
12) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
16) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki;
17) uczestniczenie w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
18) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
19) korzystanie w pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej;
20) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych;
21) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
22) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;
23) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
4. Nauczyciel zobowiązany jest:
1) wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
2) dążyć w pełni do własnego rozwoju osobowego;
3) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku do każdego człowieka;
4) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
5. Nauczyciel prowadzi grupę realizując program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
6.Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.
7.Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. Nauczyciel odpowiada za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci  poprzez:
1) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci zagrażające bezpieczeństwu dzieci;
2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz
w ogrodzie  i zawiadamianie pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych;
3) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków oraz
o zaistniałych na zajęciach wypadkach;
4) nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
8. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola oraz cywilnie i karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom w trakcie organizowanych zajęć w przedszkolu i poza placówką (wycieczki, spacery, wyjścia do kina itp.)

§ 24   1. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  komunikacji językowej, w tym współpraca z rodzicami dzieci;
5) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami;
6) staranne i terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
7) uczestniczenie w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.

§ 25   1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:
1) intendent;
2) starsze woźne;
3) pomoc nauczyciela;
4) rzemieślnik kucharz;
5) pomoce kuchenne;
6) dozorcy.
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymaniu obiektu i jego otoczenia
w ładzie i czystości.
3.Pracownicy administracji i obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo – opiekuńczym m.in. poprzez:
1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
w przedszkolu;
2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej;
3) usuwanie i zgłaszanie

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe    § 26  

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 27   Zmiany w statucie mogą być wprowadzone na wniosek:

1) rady pedagogicznej w tym:
a) dyrektora - jako przewodniczącego rady pedagogicznej
b) nauczycieli - jako członków rady pedagogicznej
2) rady rodziców
2. Zmiany do statutu wprowadza się w przypadku:
1) zmiany w przepisach prawa, w szczególno

wykonanie BRANDPOINT.PL