Statut

STATUT

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR  12 

w  BYTOMIU

 LISTOPAD 2017

Spis treści

ROZDZIAŁ I....................................................................................................................................... 3

Postanowienia ogólne............................................................................................................................ 3

 

ROZDZIAŁ II...................................................................................................................................... 4

Cele i zadania przedszkola.................................................................................................................... 4

 

ROZDZIAŁ III.................................................................................................................................. 10

Organy przedszkola............................................................................................................................. 10

 

ROZDZIAŁ IV.................................................................................................................................. 15

Organizacja Przedszkola..................................................................................................................... 15

 

ROZDZIAŁ V.................................................................................................................................... 20

Wychowankowie Przedszkola............................................................................................................. 20

 

ROZDZIAŁ VI.................................................................................................................................. 22

Rodzice............................................................................................................................................... 22

 

ROZDZIAŁ VII................................................................................................................................. 24

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola......................................................................................... 24

 

ROZDZIAŁ VIII............................................................................................................................... 29

Postanowienia końcowe...................................................................................................................... 29

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

Podstawy prawne statutu:

1.                  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), zwana dalej „Prawem oświatowym”;

2.                  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r., poz. 60 ze zm).

§2.

1.                  Przedszkole Miejskie Nr 12  zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym;

2.                  Siedzibą przedszkola jest miasto Bytom  przy ul. Oświęcimskiej 17;

3.                  Przedszkole używa podłużnej pieczęci o treści:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR  12

41 – 902 Bytom, ul. Oświęcimska 17

tel.  032 280-35-44

Regon 271068551 NIP 626-26-24-762;

4.                  Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Bytomiu;

Do celów administracyjnych, księgowych i statystycznych używany jest skrót nazwy P-12;

5.                  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytom. Adres: Urząd Miejski w Bytomiu,
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom;

6.                  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty;

7.                  Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Bytom i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8.                  Obsługę finansowo-księgową przedszkola, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu;

9.                  Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§3.

1.                  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych;

2.                  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;

3.                  Zadania przedszkola:

1)                 wspieranie aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń we wszystkich obszarach aktywności;

2)                 zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)                 wspieranie aktywności dziecka w celu podnoszenia poziomu integracji sensorycznej oraz umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)                 tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)                 wspieranie samodzielnego poznawania świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)                 wzmacnianie poczucia wartości dziecka, jego indywidualności, oryginalności oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)                 kreowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi samodzielności dziecka, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)                 kształtowanie umiejętności rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne realizowane poprzez wykorzystywanie codziennych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)                 kreowanie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)              kreowanie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)              kreowanie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)              współpraca z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)              tworzenie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)              ciągłe uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)              ciągłe wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)              organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami, które umożliwiają dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, religii;

17)              kreowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

4.                  Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości;

5.                  Zadania są realizowane poprzez:

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;

4) przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz uczestniczenie w procesie alfabetyzacji,

5) diagnozę i obserwację dzieci;

6) organizację zajęć muzyczno - ruchowych, które prowadzone są w każdej grupie wiekowej
w celu zapobiegania wadom postawy;

7) organizację zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;

8) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;

9) włączenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego;

10) stworzenie miejsc do odpoczynku poprzez odpowiednie wyposażenie;

11) celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami);

6.                  Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczną:

1)                 każdemu dziecku, które potrzebuje wsparcia ze względu na występujące trudności edukacyjne oraz ze względu na jego szczególne uzdolnienia;

2)                 rodzicom wychowanków oraz nauczycielom, wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijając ich umiejętności wychowawcze
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń celem zwiększenia efektywności udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

7.                  Pomoc o której mowa w ust. 6 pkt 1 polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do pełnego
i aktywnego uczestnictwa wychowanka  w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkola wynika w szczególności
z czynników takich jak:

1)                 niepełnosprawność;

2)                 zagrożenie niedostosowaniem społecznym;

3)                 zaburzenia zachowania lub emocji;

4)                 szczególne uzdolnienia;

5)                 deficytów kompetencji zaburzeń sprawności językowych;

6)                 choroby przewlekłe;

7)                 sytuacje kryzysowe lub traumatyczne;

8)                 zaniedbania środowiskowe;

9)                 trudności adaptacyjne, związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianami środowiskowymi lub ze zmianami środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

8.                  Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  i nieodpłatne;

9.                  Za organizację pomocy psychologiczno–pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor;

10.              Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjalista (logopeda) są odpowiedzialni za jakość udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11.              W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)                 rodzicami;

2)                 poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

3)                 placówkami doskonalenia nauczycieli,

4)                 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi;

5)                 organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka;

12.              Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

1)                 dziecka;

2)                 rodziców;

3)                 dyrektora przedszkola;

4)                 nauczyciela, wychowawcy grupy, specjalisty;

5)                 poradni;

6)                 pomocy nauczyciela;

7)                 pracownika socjalnego;

8)                 asystenta rodziny;

9)                 kuratora sądowego;

10)             organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny i dzieci;

13.              W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana:

1)                 dzieciom, w trakcie bieżącej pracy w formie

a)                 zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)                 zajęć specjalistycznych (logopedycznych);

c)                 porad i konsultacji;

2)                 rodzicom i nauczycielom w formie:

a)                 porad;

b)                 konsultacji;

c)                 warsztatów i szkoleń;

14.              Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i b określają odrębne przepisy;

15.              Organizacja współpracy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej z podmiotami wymienionymi w ust. 11 polega na:

1)                 systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2)                 współdziałanie w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym;

3)                 wymianie informacji na temat poprawy skuteczności i jakości udzielanej pomocy;

16.              Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację z udzielanej dziecku pomocy psychologiczno–pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

17.              Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego;

18.               Działania o których mowa w ust. 15 dotyczą:

1)                 efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;

2)                 tworzenia warunków do rozwoju aktywności dzieci;

3)                 współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

4)                 zarządzania przedszkolem;

19.              Przedszkole współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, organizując w tym celu: indywidualne spotkania z wychowawcami grup, zajęcia otwarte, integracyjne, uroczystości i inne formy współpracy określone w planie;

20.              Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji;

21.              Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach poszczególnych oddziałów.

§4.

1.                  Przedszkole zobowiązane jest do wypełniania funkcji opiekuńczej względem przebywających w nim dzieci, mając na uwadze ochronę ich życia i zdrowia;

1)                 zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)                 zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3)                 promuje zasady dobrego żywienia i zdrowego trybu życia, współpracując w tym zakresie z rodzicami;

4)                 stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.;

2.                  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, zgodnie z obowiązującą siatką godzin, wspomagani przez pracowników przedszkola (pomoc nauczyciela, starsza woźna);

3.                  Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów, organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiadają wyznaczeni pracownicy przedszkola oraz rodzice bądź opiekunowie dziecka;

4.                  Podczas zajęć i zabaw w przedszkolu oraz w ogrodzie wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc pracownika obsługi (pomoc nauczyciela, starsza woźną);

5.                  Każde wyjście poza teren przedszkola nauczyciel ma obowiązek wpisać do zeszytu zaznaczając liczbę dzieci, godzinę wyjścia i powrotu;

6.                  W trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej;

7.                  Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia, lub zlecić tą czynność innemu pracownikowi (pomoc nauczyciela, starsza woźna);

8.                  Nauczyciel ma prawo opuścić oddział dzieci dopiero w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, po przekazaniu mu bieżących informacji dotyczących wychowanków;

9.                  Nauczyciel może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi;

10.              Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;

11.              Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować dzieci oraz udzielać natychmiastowej pomocy w sytuacji, gdy ta pomoc jest konieczna;

12.              Nauczyciel ma obowiązek powiadamiać dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych u dziecka niepokojących symptomach (temperatura, wysypka itp.).

§ 5.

1.                  Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców lub osoby które
w ich ocenie mogące zapewnić dziecku u pełne bezpieczeństwo;

2.                  Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wskazanej
w upoważnieniu przez rodziców;

3.                  Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, tylko za okazaniem dowodu potwierdzającego jej tożsamość. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się
z rodzicami. Dziecko pozostaje w przedszkolu, aż do wyjaśnienia wątpliwości;

4.                  Dyrektor może zażądać zmiany osoby upoważnionej do odbierana dziecka z przedszkola,
w razie powzięcia wątpliwości co do jej odpowiedzialności;

5.                  Nie wydaje się dzieci osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

6.                  O przypadku każdej odmowy wydania dziecka, powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem/opiekunem dziecka;

7.                  Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu i osobiście przekazać pod opiekę nauczycielki bądź innego pracownika przedszkola pełniącego dyżur;

8.                  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców lub upoważnionej przez nich osoby w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka;

9.                  W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw – ogrodu, rodzic lub osoba upoważniona jest zobowiązany podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola oraz opuścić plac zabaw – ogród;

10.              W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który jest umieszczony
w harmonogramie czasu pracy dydaktycznej;

11.              Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną;

12.              Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie,
o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej;

13.              Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem;

14.              Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola po godz. 900 było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie;

15.              Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu ich pobytu, nauczyciel oczekuje w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka;

16.              Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka;

17.              W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem o tym fakcie rodziców i dyrektora przedszkola;

18.              Każdy nauczyciel zobligowany jest do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej;

19.              W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie i higieniczne bez zgody rodziców, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach;

20.              Każde podawanie leków w przedszkolu w szczególnie uzasadnionych przypadkach (dziecko przewlekle chore), odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Pracownik przedszkola musi wyrazić pisemną zgodę na podawanie leku dziecku;

21.              Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola dodatkowego wyżywienia;

22.              Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola;

23.              W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;


ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 6.

1.                  Organami przedszkola są:

1)                 dyrektor

2)                 rada pedagogiczna

3)                 rada rodziców

§ 7.

1.                  Stanowisko dyrektora przedszkola powierza i z tego stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Bytomia na podstawie odrębnych przepisów;

2.                  Dyrektor kieruje przedszkolem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia;

3.                  Dyrektor przedszkola działa zgodnie ze statutem i przepisami prawa, a w szczególności:

1)                 kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)                 przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady, realizuje uchwały rady podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

3)                 sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

a)                 opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, którego dotyczy plan;

b)                 przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola;

c)                 inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

d)                organizowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola;

e)                 kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

f)                  wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie narad i szkoleń, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

g)                 opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowawczych i dydaktycznych
w przedszkolu;

4)                 gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;

5)                 sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

6)                 współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu;

7)                 w zakresie spraw organizacyjnych:

a)                 opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu po wcześniejszym zaopiniowaniu przez związki zawodowe;

b)                 ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy wychowanków oraz oczekiwań rodziców;

c)                 realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

d)                dopuszcza do użytku w przedszkolu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub zestaw programów, jest odpowiedzialny za uwzględnienie w dopuszczonym programie lub zestawie programów całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

8)                 w zakresie spraw finansowych:

a)                 opracowuje plan finansowy przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;

b)                 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli;

9)                 w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a)                 sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola;

b)                 organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt;

c)                 ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i dokumentacji innych pracowników przedszkola;

10)             w zakresie spraw porządkowych, bhp:

a)                 zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)                 zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i nauczycieli w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami placówki, egzekwuje przestrzeganie ustalonych regulaminów i procedur;

11)             jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:

a)                 zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

b)                 przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;

c)                 występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników przedszkola;

d)                wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielowi stażyście stopień awansu nauczyciela kontraktowego;

e)                 określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

f)                  ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

g)                 administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;

h)                 ustala plan urlopów pracowników przedszkola;

12)             jako przewodniczący rady pedagogicznej:

a)                 zawiadamia członków rady pedagogicznej o posiedzeniach, egzekwuje ich obecność na zebraniach;

b)                 realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

c)                 wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

d)                przekazuje członkom rady pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN;

e)                 ustala organizację pracy przedszkola;

f)                  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

4.                  Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do powiadamiania dyrektora szkoły, w obrębie której mieszka dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, o spełnianiu przez nie tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie;

5.                  Dyrektor przedszkola w razie potrzeby organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym;

6.                  Dyrektor przedszkola jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 8.

1.                  W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2.                  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

3.                  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

4.                  Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są co najmniej 4 razy w ciągu roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego, podsumowujące wstępną obserwację, półroczne, podsumowujące rok szkolny);

5.                  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 9.

1.                   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)                 zatwierdzenie planu pracy przedszkola;

2)                 podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektu przez Radę Rodziców;

3)                 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4)                 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

2.                  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)                 organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;

2)                 projekt planu finansowego składany przez dyrektora,

3)                 wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych wyróżnień,

4)                 propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)                 dopuszczanie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

6)                 kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola;

7)                 wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora;

8)                 pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy oraz na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

3.                  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian oraz uchwala statut przedszkola i jego zmiany.

§ 10.

1.                  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

2.                  W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

3.                  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem przedszkola. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;

4.                  Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 11.

1.                  W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznie działającym na rzecz przedszkola organem, wspierającym działalność statutową przedszkola;

2.                  Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym;

3.                  Do zadań i kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

1)                 uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

2)                 współdziałanie z radą pedagogiczną,

3)                 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4)                 przedstawianie wniosków i opinii rodziców na temat wszystkich istotnych spraw dotyczących życia przedszkola, działalności finansowej rady rodziców,

5)                 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania lub kształcenia – w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów wychowania lub kształcenia w przedszkolu,

6)                 wyraża zgodę na wprowadzanie nowych treści do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli,

7)                 wyraża zgodę na współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich
w świat wartości;

4.                  Rada rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

5.                  W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin;

6.                  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)                 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)                 szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola;

7.                  Zebrania rady rodziców są protokołowane;

8.                  W posiedzeniu rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor placówki.
Do udziału w posiedzeniach zaproszone mogą być również z głosem doradczym inne osoby;

9.                  Rada rodziców może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

10.              Rada rodziców wyraża opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego kończących staż na następny stopień awansu zawodowego.

§ 12.

1.                  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów  prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz bieżącą wymianę informacji;

2.                  Dyrektor dąży do rozwiązania wszelkich sporów na terenie przedszkola na drodze polubownej;

3.                  Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu pracy placówki;

4.                  W celu zapewnienia wymiany bieżących informacji pomiędzy organami organizowane są zebrania rady pedagogicznej, zebrania rady rodziców, spotkania dyrektora z przewodniczącym rady rodziców. Informacje mogą być przekazywane również przez zeszyt zarządzeń, ogłoszenia umieszczane w gazetce informacyjnej oraz rozmowy indywidualne z zainteresowaną osobą;

5.                  W przypadku wystąpienia kwestii spornych między organami przedszkola czynnikami rozstrzygającymi są:

1)                 rada pedagogiczna a dyrektor przedszkola – organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

2)                 rada pedagogiczna a rada rodziców – dyrektor przedszkola,

3)                 rada rodziców a dyrektor – rada pedagogiczna oraz organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

6.                  Organ, do którego wpłynął wniosek zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych do prawa oświatowego;

7.                  Po zakończeniu postępowania organ, do którego wpłynął wniosek przedstawia stronom wyniki postępowania na specjalnie do tego celu zwołanym zebraniu stron, lub jedynie w formie pisemnej. Zebranie stron jest protokołowane;

8.                  W przedszkolu mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

9.                  Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust. 8, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 13.

1.                  Przedszkole Miejskie nr 12 w Bytomiu, jest placówką czterooddziałową;

2.                  Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole po wcześniejszym przez związki zawodowe i kuratorium oświaty;

3.                  W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)                 liczbę dzieci,

2)                 liczbę oddziałów,

3)                 czas pracy poszczególnych oddziałów,

4)&

wykonanie BRANDPOINT.PL