Procedury

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 12

• Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75), Statut Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Bytomiu.

1.Cele procedury.
   Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
2.Zakres procedury.
   Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
3.Definicja przedmiotu procedury.
• Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę
...nauczycielki
• Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej
...u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
4.Kogo dotyczy procedura?
   Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.
5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
   przedmiotem procedury

Rodzice (prawni opiekunowie):

 • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

Nauczycielki:

 • przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
 • przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
 • sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu
  z dowodem osobistym.

Personel przedszkola współodpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci:

 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci na odcinku „szatnia – sala schodzenia się dzieci”
  i „sala rozchodzenia się dzieci”-„szatnia”.

6.Opis pracy

 • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 - 8:30; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 • Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
 • W wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:00).
 • Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat Policji ul.Chrzanowskiego (032-281-12-45).
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

7.Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów.
    Druk upoważnienia - załącznik do procedury.

8.Tryb dokonywania zmian w procedurze.
   Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

Procedura obowiązuje od 1września 2008r.

 

PROCEDURA WYDAWANIA INFORMACJI  O GOTOWOŚCI DZIECKA

DO PODJĘCIA NAUKIW SZKOLE
obowiązująca w  Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Bytomiu

Podstawa prawna:
Dz.U. nr 97 poz. 624
-  Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych - Art. 11 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
(Dz. U.z  2004.Nr 2572, z późn. zm).


1.Cele procedury.
-Stworzenie monitoringu przekazywania rodzicom w formie pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w terminie nieprzekraczającym dzień 30 kwietnia danego roku.

2.Zakres procedury.
Procedurą oceny gotowości szkolnej objęte są dzieci 5 i 6 letnie.

3.Definicja przedmiotu procedury.
Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej to informacja opracowana przez nauczycieli na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

4.Kogo dotyczy procedura?
- Dzieci 5 i 6 letnie
- Rodzice dzieci 5 i 6 letnich
- Nauczyciele grupy 5 i 6 latków
- Dyrektor

5.Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które są przedmiotem procedury. Opis pracy.
Nauczyciele dzieci 5 i 6 latków:
- prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
- współpraca z rodzicami
- przeprowadzenie diagnozy
- przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej   rodzicowi
- przekazanie dyrektorowi potwierdzenia odebrania informacji przez rodziców
Rodzic:
- współpraca z nauczycielami dziecka;
- odebranie informacji dotyczącej gotowości;
- potwierdzenie podpisem odbióru informacji.
Dyrektor
- przyjęcie 30 kwietnia danego roku od nauczycieli listy potwierdzającej odebranie przez rodziców informacji o gotowości dziecka.

6.Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów
- arkusze badania gotowości szkolnej;
- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wg. 
  załącznika ( nr wzoru 70 symbol MEN I/54/2);
- pisemne potwierdzenie rodziców odbioru informacji o gotowości dziecka do 
  podjęcia nauki w szkole podstawowej.

7. Opis pracy

 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela, zbieranie informacji o dziecku.
 • Przeprowadzenie diagnozy w oparciu o przygotowane narzędzia.
 • Zorganizowanie zebrania nt. Gotowość dziecka do pojęcia nauki w szkole podstawowej -  po diagnozie.
 • Przygotowanie do 15 kwietnia przez nauczycieli „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
 • Wydanie  rodzicom w/w dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwiecień - z pisemnym potwierdzeniem jego odbioru.
 • Przekazanie 30 kwietnia dyrektorowi potwierdzenia odebrania „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” przez wszystkich rodziców 5 i 6 letnich dzieci.

8. Tryb dokonywania zmian w procedurze.    
    Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor po otrzymaniu wytycznych z MEN.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011r.

 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 12 W BYTOMIU

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 7.01.2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U z 2003r.. Nr 11 poz.114)

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Bytomiu organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom  a także nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega  w szczególności na:
a. diagnozowaniu środowiska wychowanka,
b. rozpoznawaniu możliwości oraz potrzeb dzieci i umożliwienie ich zaspokojenia,
c. rozpoznawaniu przyczyn trudności w osiąganiu umiejętności edukacyjnych,
d. wspieraniu dzieci zdolnych,
e. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wspieraniu nauczycieli w tym
    zakresie,
f. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
g. wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w kierunku pozyskiwania nowych wiadomości i
    umiejętności,
h. wspieraniu nauczycieli w kierunku organizowania doradztwa pedagogicznego, wyborem
    form doskonalenia,
i. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
   wychowanków,
j. udzielaniu pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
   z realizowanego programu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych
   dziecka ze specjalnymi potrzebami,
k. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych,
l.  rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
m. podejmowaniu działań  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.Zadania o których mowa w pkt.1  realizowane są  we współpracy z:
a. rodzicami,
b. nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola Miejskiego Nr 12 ,
c. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w  Bytomiu ul. Rostka  18
d. innymi przedszkolami, szkołami,
e. logopedą
f. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej  realizację  zadań na terenie przedszkola
    powierza zatrudnionemu przez siebie psychologowi i pedagogowi.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolna i  nieodpłatna.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a. rodzica,
b. nauczyciela,
c. psychologa,
d. logopedy,
e. poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie: zajęć
    specjalistycznych;
a. korekcyjno – kompensacyjnych,
b. logopedycznych,
c. innych o charakterze terapeutycznym.
d. zajęć psycho- edukacyjnych dla rodziców,
e. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci, które mają znaczne
    trudności w uzyskiwaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
    dla danego etapu edukacyjnego.

8. Zajęcia  prowadzone są przez nauczycieli odpowiedzialnych za  swoje grupy wiekowe.

9. Zajęcia specjalistyczne:
a. korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla dzieci, które wykazują specyficzne 
    trudności uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla
    danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających
    przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.
b. Logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które  powodują zakłócenia
    w komunikacji językowej i utrudniają naukę.
c. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela – logopedę.
d. Socjoterapeutyczne organizowane dla dzieci z dysfunkcjami zaburzeniami utrudniającymi
    funkcjonowanie społeczne. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela – specjalistę 
    posiadającego przygotowanie w zakresie pracy terapeutycznej lub socjoterapii.

10. Udział dziecka w indywidualnych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz
      zajęciach specjalistycznych  trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu
      osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu
      edukacyjnego. O zakończeniu udzielania pomocy dzieciom decyduje dyrektor przedszkola
       na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia.

11. Zajęcia psychooedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji
      rodziny, zapobiegania dysfunkcjom dzieci oraz wspierania ich rozwoju.

12. Porad dzieciom, rodzicom i nauczycielom oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli
      udzielają w zależności od potrzeb nauczyciel grupy, psycholog oraz nauczyciel –
      logopeda.

13. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności
      z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

14. Warsztaty prowadzą w zależności od potrzeb  nauczyciel, psycholog lub nauczyciel –
      logopeda.

15. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną  organizuje dyrektor przedszkola.

16. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel – logopeda.


Procedura wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 12

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. Nr 11, poz.114).

1.Na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się dzieci na podstawie wyników badań
   lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez
   rodziców.

2.Terapię logopedyczną w przedszkolu organizuje zatrudniony logopeda.

3.Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie, a czas ćwiczeń 
   uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

4.Zadaniem zajęć w terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń 
   i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów osobom
   mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.

5.W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia.
   W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do
   wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się różne metody, co
   wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.

6.Etapy badania i postępowania logopedycznego:
  - rozpoznanie zaburzeń mowy na podstawie objawów ( symptomów);
  - zestawienie symptomów;
  - wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń;
  - wstępna diagnoza logopedyczna;
  - poznanie psychicznych i społecznych uwarunkowań oraz następstw  zaburzeń mowy;
  - ustalanie indywidualnego programu logoterapii;
  - postępowanie logopedyczne i praca z dzieckiem;
  - prognoza ( rokowanie);
  - zalecenia, uwagi, wnioski ( indywidualne konsultacje z rodzicami).

7.Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia
   zaburzenia, stanowiącego powód objęcia dziecka w/w formą opieki.


Procedura wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

wykonanie BRANDPOINT.PL