Aktualności

W sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2016/2017 w Bytomiu

01.02.2016

KOMUNIKAT NR 1/2016 w sprawie rekrutacji

do przedszkoli miejskich na rok szkolny

2016/2017 w Bytomiu

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się od 07 marca do 21 marca 2016 r.

Wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki .

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola mogą złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 15 lutego 2016 r. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2016/2017 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

W Bytomiu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 • Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl

 • Osoby niemające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

 

WAŻNE

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany
i zatwierdzony w systemie.

Wybór przez rodziców trzech przedszkoli do rekrutacji zobowiązuje do złożenia przez opiekunów wypełnionego wniosku do każdej z wybranych placówek. Wszystkie wymagane załączniki należy załączyć do wniosku pierwszego wyboru i tam dostarczyć jeden wniosek
z załącznikami. Pracownik tego przedszkola, przyjmując wniosek, na pozostałych dwóch wnioskach potwierdza, że wykazane załączniki zostały złożone w tej jednostce. Z taką adnotacją na każdym z dwóch pozostałych wnioskach rodzic udaje się do placówki drugiego
i trzeciego wyboru w celu złożenia tam dokumentu.

W każdym z trzech wniosków rodzic zachowuje tę samą kolejność wybranych placówek.

 

 1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

 2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

 4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

 5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

 6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2016/2017 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2016/2017

Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 100 punktów,

 2. niepełnosprawność kandydata – 100 punktów,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 punktów,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 punktów,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 punktów,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 punktów,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 punktów.

 

Kryteria lokalne:

 1. dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 30 pkt;

 2. dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego – 20 pkt,

 3. dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 10 pkt,

 4. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola we wcześniejszym postępowaniu – 4 pkt,

 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych – 2 pkt,

 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 1 pkt.

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1, 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje wypełniając wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,

 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic dokumentuje oświadczeniem zawierającym klauzulę
  o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic dokumentuje zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu,

 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

 

Terminarz rekrutacji:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

07 - 21 marca 2016 r.

do godz. 15.00

 

04 - 09 maja 2016 r.

do godz. 15.00

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy OSO*

 

 

22 marca – 06 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

10 - 16 maja 2016 r. do godz. 15.00

 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

08 kwietnia 2016 r.

o godz. 15.00

 

24 maja 2016 r.

o godz. 15.00

(art. 20zc ust. 9 ustawy OSO*)

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

12 - 22 kwietnia

2016 r.

do godz. 15.00

 

30 maja – 03 czerwca 2016 r.

do godz. 15.00

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 kwietnia 2016 r.

o godz. 15.00

 

06 czerwca 2016 r.

o godz. 15.00

 

*OSO – ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

 

 

 

 

 


 


 

wykonanie BRANDPOINT.PL