Aktualności

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

07.02.2018

KOMUNIKAT NR 4/2018 w sprawie rekrutacji

do przedszkoli miejskich na rok szkolny

2018/2019 w Bytomiu

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie

podległych przedszkolom odbywa się od 5 marca 2018 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny

dla rodziców funkcjonować będzie od 5 marca 2018 r. natomiast wnioski będzie można składać

w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 5 marca br. do 16 marca br.

do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 14 maja br. do 21 maja br.

do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć

na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w tym przedszkolu, w terminie do 21 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu

rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący

się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej

przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje

się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

W Bytomiu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony w 41

miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

- Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest

dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl Po wypełnieniu wniosku należy

go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz

z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie

i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji.

- Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru

w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku

od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej

placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania

przedszkolnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek

rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji

rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,

w preferowanej przez siebie kolejności.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2018/2019 do oddziału specjalnego i integracyjnego

przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego

ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr

4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8,

w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63

im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające

się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2018/2019

Kryteria ustawowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,

2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 punktów,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

Kryteria lokalne:

1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie

dziennym – 20 pkt,

2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym,

samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,

3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym

postępowaniu – 10 pkt,

4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdujacym się najbliżej jego miejsca

zamieszkania – 5 pkt,

5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem

korzystania ze świadczeń jednorazowych – 5 pkt,

6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem

o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym

wydanym przez szkołę/uczelnię,

2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią

postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

 

 

Terminarz rekrutacji:

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez

kandydatów warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym

5 - 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

14 - 21 maja 2018 r.

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie

do przedszkola i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa w art. 150

ust. 7 ustawy PO*

19 marca - 6 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

22 - 28 maja 2018 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2018 r.

o godz. 15.00

29 maja 2018 r.

o godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata,

w postaci pisemnego oświadczenia, woli

zapisania dziecka do przedszkola,

do którego dziecko zostało

zakwalifikowane

10 - 20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

30 maja - 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2018 r.

o godz. 15.00

6 czerwca 2018 r.

o godz. 15.00

Podstawa prawna:

- Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

z późn. zm.)

- UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych

kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich

prowadzonych przez Miasto Bytom

 

wykonanie BRANDPOINT.PL